Skip til indhold

GRATIS forsendelse på alle ordrer 📦

15.000+ tilfredse kunder!

Forårsudsalg - op til 50% rabat!

  Generelle betingelser

  Artikel 1 - Definitioner

  I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

  fortrydelsesfrist: den periode, hvor forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

  Forbruger: den fysiske person, der ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv, og som indgår en fjernsalgsaftale med den erhvervsdrivende;

  dag: kalenderdag;

  tidsbegrænset aftale: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvor forpligtelsen til at levere og/eller købe er spredt over en periode;

  varigt medium: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet personligt til ham, på en måde, der muliggør fremtidig konsultation og uændret reproduktion af de lagrede oplysninger.

  Fortrydelsesret: Forbrugerens mulighed for at give afkald på fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

  Erhvervsdrivende: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser til forbrugere ved fjernsalg;

  Fjernsalgsaftale: en aftale, der udelukkende anvender en eller flere fjernkommunikationsteknikker inden for et system, der er organiseret af den erhvervsdrivende med henblik på fjernsalg af varer og/eller tjenesteydelser frem til tidspunktet for aftalens indgåelse;

  Fjernkommunikationsteknik: teknik, der kan anvendes til indgåelse af en aftale, uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende befinder sig i samme rum på samme tid.

  Generelle vilkår og betingelser: disse generelle vilkår og betingelser for den erhvervsdrivende.

  Artikel 2 - Iværksætterens identitet

  L onio
  COC: 7 716 91 15
  MOMS: NL0 031 569 87B 42
  Am bachtsweg 85, 2641 KW Pij nacker, Holland (Ingen afsenderadresse!!)

  Artikel 3 - Anvendelighed

  Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra den erhvervsdrivende og for enhver fjernsalgsaftale og ordre indgået mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren.

  Inden fjernsalgsaftalen indgås, skal teksten til disse generelle vilkår og betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det oplyses, inden fjernsalgsaftalen indgås, at de generelle vilkår og betingelser kan konsulteres på den erhvervsdrivendes forretningssted, og at de vil blive sendt gratis til forbrugeren så hurtigt som muligt på forbrugerens anmodning.

  Hvis aftalen om fjernsalg indgås elektronisk, skal teksten til disse generelle vilkår og betingelser uanset det foregående afsnit stilles til rådighed for forbrugeren i elektronisk form inden indgåelsen af aftalen om fjernsalg på en sådan måde, at forbrugeren let kan gemme den på et varigt medium. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen angives, hvor de generelle vilkår og betingelser kan konsulteres elektronisk, og at de vil blive sendt gratis til forbrugeren, enten elektronisk eller på anden måde, på forbrugerens anmodning.

  Hvis der ud over disse generelle vilkår og betingelser gælder særlige produkt- eller servicebetingelser, gælder stk. 2 og 3 mutatis mutandis, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den bestemmelse, der er mest gunstig for ham i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser.

  Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller annulleres, forbliver resten af kontrakten og disse generelle vilkår og betingelser i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes straks efter gensidig aftale med en bestemmelse, der kommer så tæt på omfanget af den oprindelige bestemmelse som muligt.

  Situationer, der ikke er dækket af disse generelle vilkår og betingelser, skal bedømmes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.

  Enhver tvetydighed vedrørende fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores generelle vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.

  Artikel 4 - Tilbuddet

  Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, skal dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

  Tilbuddet kan ændres. Iværksætteren har ret til at ændre og justere tilbuddet.

  Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan vurdere tilbuddet korrekt. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en troværdig repræsentation af de tilbudte produkter og / eller tjenester. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.

  Alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er vejledende og kan ikke føre til nogen kompensation eller opløsning af aftalen.

  Billederne af produkterne er en tro repræsentation af de tilbudte produkter. Virksomheden kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til de faktiske farver på produkterne.

  Hvert tilbud indeholder oplysninger, hvoraf forbrugeren kan se, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med accept af tilbuddet. Dette gælder især:

  prisen, med undtagelse af fortoldningsomkostninger og importmoms. Disse ekstraomkostninger er på kundens regning og risiko. Post- og/eller kurertjenesten gør brug af de særlige regler for post- og kurertjenester ved import. Denne forordning gælder, hvis varerne importeres til bestemmelseslandet i EU, hvilket er tilfældet her. Post- og/eller kurervirksomheden opkræver momsen (også i forbindelse med fortoldningsgebyret) hos modtageren af varerne;

  eventuelle omkostninger til forsendelse;

  den måde, hvorpå kontrakten skal indgås, og de foranstaltninger, der kræves for at gennemføre den;

  hvorvidt fortrydelsesretten er gældende eller ej;

  metoden til betaling, levering og opfyldelse af kontrakten;

  den periode, hvor tilbuddet accepteres, eller den periode, hvor den erhvervsdrivende garanterer prisen;

  niveauet for taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at bruge teknologien til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige basistakst for det anvendte kommunikationsmiddel;

  om aftalen arkiveres efter dens indgåelse, og i så fald hvordan forbrugeren kan få adgang til den;

  den måde, hvorpå forbrugeren inden aftalens indgåelse kan kontrollere og, hvis han ønsker det, korrigere de oplysninger, han har givet i henhold til aftalen;

  eventuelle andre sprog end nederlandsk, som aftalen kan indgås på;

  De adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk; og

  Minimumsvarigheden af fjernsalgsaftalen i tilfælde af en længere transaktion.

  Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, materialetyper.

  Artikel 5 - Aftalen

  Aftalen indgås, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet, og de deri anførte betingelser er opfyldt.

  Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, skal iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af den elektroniske accept af tilbuddet. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af den erhvervsdrivende, kan forbrugeren ophæve aftalen.

  Hvis kontrakten indgås elektronisk, træffer iværksætteren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske transmission af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil den erhvervsdrivende træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

  Den erhvervsdrivende kan - inden for lovens rammer - undersøge forbrugerens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser og om alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis den erhvervsdrivende på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afvise en ordre eller en ansøgning eller til at gøre opfyldelsen betinget af særlige betingelser.

  Den erhvervsdrivende skal give forbrugeren følgende oplysninger sammen med produktet eller tjenesteydelsen skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme dem på en tilgængelig måde på et varigt medium:

  Adressen på den erhvervsdrivendes forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive klager;

  Betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;

  oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;

  de oplysninger, der henvises til i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre den erhvervsdrivende allerede har meddelt dem til forbrugeren inden aftalens indgåelse;

  betingelserne for opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er af ubestemt varighed.

  I tilfælde af en tidsbegrænset aftale gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

  Hver aftale indgås under den betingelse, at de pågældende produkter er tilgængelige i tilstrækkeligt omfang.

  Artikel 6 - Fortrydelsesret

  Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden at angive nogen grund inden for en periode på 14 dage. Fortrydelsesfristen starter dagen efter, at forbrugeren eller en af forbrugeren og den erhvervsdrivende udpeget repræsentant har modtaget produktet.

  I afkølingsperioden skal forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu. Han må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udøver sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet til den erhvervsdrivende med alt tilbehør og - så vidt muligt - i dets oprindelige stand og emballage, i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som den erhvervsdrivende har givet.

  Hvis forbrugeren ønsker at udøve sin fortrydelsesret, skal han informere iværksætteren inden for 14 dage efter modtagelse af produktet. Forbrugeren skal give meddelelse i form af en skriftlig meddelelse/e-mail. Når forbrugeren har givet meddelelse om, at han/hun ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han/hun returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at det leverede produkt blev returneret rettidigt, f.eks. ved et postkvitteringsbevis.

  Hvis forbrugeren efter udløbet af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3, ikke har tilkendegivet, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, eller ikke har returneret produktet til den erhvervsdrivende, er købet en kendsgerning.

  Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af fortrydelse

  Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, skal omkostningerne ved returnering af varerne bæres af ham.

  Hvis forbrugeren har betalt et beløb, skal den erhvervsdrivende tilbagebetale dette beløb hurtigst muligt og senest 14 dage efter, at fortrydelsesretten er udnyttet. Forudsætningen er, at varerne allerede er ankommet til den erhvervsdrivende, eller at der kan fremlægges afgørende bevis for den fuldstændige returnering.

  Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

  Den erhvervsdrivende kan udelukke forbrugeren fra fortrydelsesretten for de produkter, der er beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten er kun gyldig, hvis den erhvervsdrivende har gjort dette klart i forbindelse med tilbuddet eller i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse.

  Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter

  som er skabt af den erhvervsdrivende i henhold til forbrugerens specifikationer;

  som klart er af personlig karakter;

  Som ikke kan returneres på grund af deres art;

  som ødelægges hurtigt eller ældes;

  hvis pris afhænger af udsving på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har kontrol over;

  For individuelle aviser og magasiner;

  For lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren.

  For hygiejneprodukter, hvor forbrugeren har brudt forseglingen.

  Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester

  for indkvartering, transport, restauranttjenester eller fritidsaktiviteter, der skal leveres på en bestemt dato eller i en bestemt periode

  hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden fortrydelsesfristens udløb;

  om væddemål og lotterier.

  Artikel 9 - Prisen

  I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, må priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser ikke forhøjes, undtagen i tilfælde af prisændringer som følge af ændringer i momssatser.

  I modsætning til det foregående afsnit kan den erhvervsdrivende tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som er uden for den erhvervsdrivendes kontrol, til variable priser. Denne forbindelse til udsving og det faktum, at de angivne priser er anbefalede priser, skal nævnes i tilbuddet.

  Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de følger af lovbestemmelser eller forskrifter.

  Prisstigninger fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har aftalt dem og:

  de følger af lovbestemmelser eller forskrifter; eller

  forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

  I henhold til artikel 5(1) i momsloven fra 1968 er leveringsstedet det land, hvor transporten begynder. I dette tilfælde finder leveringen sted uden for EU. Derfor vil post- eller kurerfirmaet kræve importmoms og/eller fortoldningsomkostninger fra kunden. Derfor vil forhandleren ikke opkræve moms.

  Alle priser er med forbehold for trykfejl og fejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og sætningsfejl. I tilfælde af tryk- og sætningsfejl er leverandøren ikke forpligtet til at levere produktet til en forkert pris.

  Særlige ekstra fortoldningsomkostninger og/eller importafgifter er ikke inkluderet i prisen og skal afholdes af kunden.

  Artikel 10 - Overholdelse og garanti

  Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne overholder aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller egnethed til brug og de lovbestemmelser og/eller offentlige forskrifter, der er gældende på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden brug end normal brug.

  En garanti fra den erhvervsdrivende, producenten eller importøren påvirker ikke de lovbestemte rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen.

  Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal meddeles skriftligt til iværksætteren inden for 14 dage efter levering. Produkterne skal returneres i den originale emballage og i ny stand.

  Entreprenørens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Entreprenøren er aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren eller for nogen rådgivning vedrørende brug eller anvendelse af produkterne.

  Garantien gælder ikke, hvis:

  Forbrugeren selv har repareret og/eller ændret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller ændret af en tredjepart;

  De leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde er blevet behandlet uagtsomt eller i strid med iværksætterens anvisninger og/eller håndteret på emballagen;

  Manglen helt eller delvist skyldes forskrifter, som staten har udstedt eller vil udstede med hensyn til arten eller kvaliteten af de anvendte materialer.

  Artikel 11 - Levering og udførelse

  Virksomheden vil tage den største omhu i modtagelse og opfyldelse af ordrer på produkter.

  Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.

  Med forbehold for bestemmelserne i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser vil virksomheden udføre accepterede ordrer hurtigt, men senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har aftalt en længere leveringsperiode. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun kan udføres delvist, vil forbrugeren blive informeret om dette inden for 30 dage efter ordren. I dette tilfælde har forbrugeren ret til at ophæve kontrakten uden omkostninger og ret til enhver kompensation.

  I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage efter opløsningen.

  Hvis det ikke er muligt at levere et bestilt produkt, vil iværksætteren bestræbe sig på at levere en erstatningsvare. Det faktum, at en erstatningsvare vil blive leveret, vil blive kommunikeret på en klar og forståelig måde senest ved levering. Fortrydelsesretten kan ikke udelukkes for erstatningsvarer. Omkostningerne ved returforsendelsen bæres af entreprenøren.

  Risikoen for skade og / eller tab af produkter ligger hos iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en tidligere udpeget og kommunikeret til iværksætterens repræsentant, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

  Artikel 12 - Kontinuerlig forretning: varighed, opsigelse og forlængelse

  Opsigelse

  Forbrugeren kan opsige kontrakten på ubestemt tid, og som strækker sig til den regelmæssige levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, til enhver tid de gældende regler for opsigelse og en opsigelsesperiode, der ikke overstiger en måned.

  Forbrugeren kan indgå en aftale for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, opsige til enhver tid ved udløbet af den fastsatte periode de gældende opsigelsesregler og en opsigelsesperiode på højst en måned.

  Forbrugeren kan opsige de aftaler, der henvises til i de foregående afsnit

  opsige dem til enhver tid og ikke kun på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

  opsige dem mindst på samme måde, som han indgik dem

  altid opsige dem med det samme opsigelsesvarsel, som den erhvervsdrivende har fastsat for sig selv.

  Forlængelse

  En kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

  Uanset stk. 1 kan en tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dagblade, ugeaviser eller tidsskrifter automatisk forlænges med en tidsbegrænset periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren har ret til at opsige den forlængede aftale ved udløbet af forlængelsesperioden med højst en måneds varsel.

  En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser kan kun forlænges automatisk på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid har ret til at opsige aftalen med højst en måneds varsel, som ikke må overstige tre måneder, hvis aftalens genstand er regelmæssig levering af dag- eller ugeblade eller tidsskrifter, men mindre end en gang om måneden.

  En midlertidig aftale om regelmæssig levering af dag- eller ugeaviser og tidsskrifter (prøve- eller introduktionsabonnement) fortsættes ikke stiltiende og ophører automatisk ved udløbet af prøve- eller introduktionsperioden.

  Varighed

  Hvis en aftale varer længere end et år, kan forbrugeren opsige den på et hvilket som helst tidspunkt efter udløbet af et år med op til en måneds varsel, medmindre rimelighed og saglighed forhindrer opsigelse før udløbet af den aftalte periode.

  Artikel 13 - Betaling

  Såfremt der ikke er aftalt en anden dato, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales senest 7 arbejdsdage efter begyndelsen af den betænkningstid, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1. I tilfælde af en aftale om levering af en tjenesteydelse starter denne periode, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.

  Forbrugeren har pligt til straks at rapportere unøjagtigheder i de leverede data eller den nævnte betaling til iværksætteren.

  I tilfælde af manglende betaling fra forbrugeren har iværksætteren ret til, med forbehold af juridiske begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, der er meddelt på forhånd til forbrugeren.

  Artikel 14 - Reklamationer

  Klager over aftalens opfyldelse skal være fuldt og tydeligt beskrevet og indsendt til den erhvervsdrivende senest 7 dage efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.

  Klager indgivet til den erhvervsdrivende vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, skal den erhvervsdrivende svare inden for 14-dages perioden med en bekræftelse af modtagelsen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

  Hvis klagen ikke kan løses ved gensidig aftale, opstår der en tvist, som er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

  En klage suspenderer ikke den erhvervsdrivendes forpligtelser, medmindre den erhvervsdrivende skriftligt angiver andet.

  Hvis en klage findes at være berettiget af iværksætteren, vil iværksætteren efter eget skøn enten udskifte eller reparere de leverede produkter gratis.

  Artikel 15 - Tvister

  Kun hollandsk lov finder anvendelse på aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for. Selv hvis forbrugeren bor i udlandet.

  Artikel 16 - Supplerende eller afvigende vilkår

  Eventuelle supplerende eller afvigende vilkår fra disse generelle vilkår og betingelser må ikke være til skade for forbrugeren og skal være skriftlige eller registreret på en sådan måde, at forbrugeren kan holde dem tilgængelige på et varigt medium.

  Artikel 17 - Tøj eller fodtøj

  Er dit produkt gået i stykker, eller har du modtaget den forkerte farve, den forkerte størrelse eller den forkerte variant? Så behøver du ikke at sende det tilbage - vi sender dig bare et nyt gratis!

  Hos Linda tilbyder vi vores kunder ret til at returnere deres ordre inden for 14 dage.

  Hvis du ønsker at gøre brug af dette, skal du returnere produkterne i ny stand og i den originale emballage og vedlægge den fuldt udfyldte returformular. Du kan få returformularen hos vores kundeservice på info@linda-dk.com, eller du kan downloade den her. Du vil modtage returadressen fra vores kundeservice.

  Her er nogle fakta om, hvorfor vi tog denne beslutning:

  - I 2018 endte 17 millioner tons tekstilaffald på lossepladser, ifølge Environmental Protection Agency, hvilket udgjorde 5,8 procent af alt affald, der blev genereret det år.

  - Ifølge World Resources Institute kræver det 2.700 liter vand at fremstille en bomuldsskjorte. - Det kan tage op til 200+ år at nedbryde tekstiler på lossepladser.

  Fordi vores produkter sendes direkte fra producenten, yder vi allerede et stort bidrag til miljøet. At acceptere returvarer og det dermed forbundne spild af tøj og yderligere udledninger på grund af logistikken ville ikke være i tråd med vores mission: en bedre verden.

  Ved at acceptere [Lonio]s SMS-markedsføring ved kassen og indlede et køb eller tilmelde dig via vores abonnementsværktøjer, accepterer du at modtage tilbagevendende SMS-beskeder (for din ordre, herunder påmindelser om afbrudte køb), SMS-markedsføringstilbud og transaktionstekster, herunder anmodninger om anmeldelser fra os, selvom dit mobilnummer er registreret på en statslig eller føderal liste over ikke-opkald. Hyppigheden af beskeder varierer. Samtykke er ikke en betingelse for køb.

  Hvis du ønsker at fravælge modtagelse af SMS-marketingbeskeder og -meddelelser, skal du svare med STOP på enhver mobilbesked, vi sender, eller bruge det afmeldingslink, vi giver i hver af vores beskeder. Du forstår og accepterer, at alternative metoder til afmelding, såsom at bruge andre ord eller anmodninger, ikke vil blive betragtet som en passende metode til afmelding. Vi opkræver ikke betaling for tjenesten, men du er ansvarlig for eventuelle omkostninger og gebyrer i forbindelse med tekstbeskeder, som opkræves af din mobiludbyder. Besked- og datagebyrer kan være gældende.

  Hvis du har spørgsmål, kan du sende en sms med teksten HELP til det nummer, du har modtaget beskederne fra. Du kan også kontakte os på info@linda-dk.com for at få flere oplysninger.
  Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre de telefonnumre eller kortnumre, vi bruger til at betjene tjenesten. Du vil blive underrettet i sådanne tilfælde. Du accepterer, at meddelelser, du sender til et telefonnummer eller en kort kode, som vi har ændret, herunder STOP- eller HJÆLP-anmodninger, muligvis ikke modtages, og vi er ikke ansvarlige for at opfylde anmodninger fremsat i sådanne meddelelser.

  I det omfang loven tillader det, accepterer du, at vi ikke er ansvarlige for mislykket, forsinket eller fejlagtig levering af oplysninger, der sendes via tjenesten, for eventuelle fejl i sådanne oplysninger og/eller for handlinger, du foretager eller undlader at foretage i tillid til oplysningerne eller tjenesten.

  Din ret til privatliv er vigtig for os. Du kan læse om, hvordan vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger i vores privatlivspolitik www.linda-dk.com/pages/privatlivspolitik

  Gratis forsendelse

  Sikker online shopping

  14 dages pengene-tilbage-garanti

  Tilgængelig 7 dage om ugen